Slovník pojmů

Axiální ventilátor

Proud vzduchu u axiálních ventilátorů je ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na tlak. Axiální ventilátory je možné rozdělit na rovnotlaké - (vzdušnina získává pouze vyšší rychlost) a přetlakové (statický tlak za oběžným kolem je vyšší než před kolem). Mezi rovnotlaké axiální ventilátory patří klasické domovní ventilátory do koupelny a na WC, ale také stropní ventilátory, které zajišťují pohyb vzduchu v místnosti. Do kategorie přetlakové axiální ventilátory patří průmyslové axiální ventilátory s montáží na zeď / stěnu nebo potrubní axiální ventilátory pro napojení ke kruhovému vzduchotechnickému potrubí.

 

Časový doběh / časovač

Doběhové spínače jsou elektrické příslušenství k ventilátorům (nejčastěji malé axiální ventilátory a malé radiální ventilátory). Časovač umožňuje provoz ventilátoru po jeho vypnutím vypínačem na zdi. Nejčastěji jsou časové doběhy nastavitelné (například 3 až 15 min.), některé jsou s pevným časovým doběhem (například 8 nebo 15 minut). Tato funkce je vhodná především pro odvětrání místnosti se zvýšenou vlhkostí jako jsou koupelny nebo odvětrávání záchodové mísy.

 

EC motory

EC úsporné motory jsou bezkartáčové stejnosměrné motory (nebo také elektronicky komutované motory) ventilátorů, které jsou řízené externí elektronikou - potenciometry 0-10V. EC moderní úsporné motory při malých rozměrech dosahují relativně vysokého průtoku vzduchu. EC motory se vyznačují nízkou provozní hlučností a plynulým chodem. EC motory v porovnání s AC motory dosahují až 30% úspory elektrické energie.

 

Hlučnost / Akustický tlak

Hlučnost neboli akustický tlak ventilátorů se odvíjí od průměru sacího otvoru a jeho výkonu. Ve vzduchotechnice je pravidlo, že čím je ventilátor výkonnější, tím dosahuje větší hlučnosti. Celková hlučnost / akustický tlak je ovlivněna mnoha faktory - způsob montáže, způsob napojení ke vzduchotechnickému potrubí, tvar a materiál VZT potrubí, hluk způsobený prouděním vzduchu. Návodem pro tiché řešení jsou ventilátory s kuličkovými ložisky, pružné manžety na připojení ke vzduchovodu, antivibrační sady (silentbloky), renomované výrobci ventilátorů. Mezi nejtišší ventilátory na trhu patří Silent, Silent Design nebo potrubní kruhové ventilátory TD Silent.

 

Hygrostat

Hygrostat nebo vlhkostní čidlo je elektronika, která spíná a reguluje ventilátory v závislosti na relativní vlhkosti v místnosti. Podle nastavené procentuální hodnoty vlhkosti ventilátor sepne nebo vypne. Jednotka vlhkosti se udává v %RH (relativní vlhkost). Hygrostat / vlhkostní čidlo může být externí nebo integrovaný přímo ve ventilátoru (nejčastější jsou malé axiální ventilátory s hygrostatem nebo malé radiální ventilátory s hygrostatem). Ventilátory s vlhkostním čidlem najdou uplatnění v místnostech, kde je zvýšená vlhkost a chceme předejít tvorbě plísním. 

 

Kondenzace v potrubí

Jedním z nejčastějších problémů v domácnostech a rodinných domech při odvětrávání je kondenzace ve vzduchotechnickém potrubí. Kondenzace ve VZT potrubí může způsobovat estetické a funkční škody. Kondenzace v potrubí obvykle nastává, je-li trasa potrubí vedena chladnými místnostmi v budově či exteriéru. S tímto jevem je spojeno zatékání kondenzátu do ventilátoru, nebo do stavebních konstrukcí, což přináší nemalé ekonomické ztráty při nápravách takto způsobených škod. Řešením kondenzace páry ve vzduchotechnickém potrubí je použití tepelně izolovaného flexibilního potrubí (nebo spiro potrubí s kaučukovou tepelnou izolací) a výpustí kondenzátu

 

Krytí IP

Informace krytí (IP) udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, především vody. Údaj IP kódu se vyjadřuje následovanými dvěma číslicemi - první číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích těles, druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody. 

Proti vniknutí cizího tělesa

IP 0x - bez ochrany
IP 1x - dlaní dlaní (>5×5 cm)
IP 2x - prstem (>12,5×12,5 mm)
IP 3x - nástrojem (>2,5 mm)
IP 4x - nástrojem, drátem (>1 mm)
IP 5x - jakoukoliv pomůckou, prachu částečně
IP 6x - jakoukoliv pomůckou, prachu úplně
 
Proti vniknutí vody
 
IP x0 - bez ochrany
IP x1 - chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu
IP x2 - chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu
IP x3 - chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu
IP x4 - chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech
IP x5 - chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6 - chráněno proti intenzivně tryskající vodě, voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry
IP x7 - chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr
IP x8 - chráněno proti potopení do vody, zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení
IP x9 - chráněno proti tryskající vysokotlaké teplé vodě

 

Kuličková ložiska

Kuličková ložiska slouží k osazení motoru ventilátoru pro dosažení nejlepšího přenosu rotační síly mezi motorem a vrtulí ventilátoru. Ventilátory s kuličkovými ložisky se vyznačují dlouhé životností, vyšším výkonem vzduchu a možnost instalace v libovolné poloze (na strop nebo zeď / stěnu). Kuličková ložiska umožňují přenášet axiální i radiální síly. Životnost kuličkových ložisek je o poznání delší než u kluzných.

 

Napětí [V]

Napětí ventilátorů a jejich příslušenství uvádí informaci o tom, jaké napájení elektrické zařízení využívá. Nejčastěji se v sortimentu ventilátorů a vzduchotechniky setkáváme s klasickými 12V (bezpečné napětí, ventilátory vhodné do ZÓNA 1 v koupelně), jednofázové 230V a třífázové 400V. Jednofázové motory regulujeme napěťovými regulátory (např. REB), třífázové motory ovládáme frekvenčními měniči.

 

Pohybové čidlo

Pasivní infračervené čidlo (PIR čidlo) je elektromagnetické čidlo, které měří a reaguje infračervené záření (IR) / pohyb vyzařující z objektů v zorném poli čidla.  Senzor se aktivuje v případě přerušení infračerveného signálu (pohybu). Senzory pohybu mohou být externí nebo přímo zabudované ve ventilátorech (nejčastěji malé axiální ventilátory a malé radiální ventilátory).

 

Prostory s nebezpečím výbuchu

 Prostory s nebezpečím výbuchu mohou být klasické prostory, jako jsou komerční a průmyslové objekty, podzemní garáže nebo sklady. Také do této kategorie spadají objekty s vysokým rizikem výbuchu, jako jsou například továrny, rafinérie, čerpací stanice, lakovny nebo provozy chemického průmyslu. Ovzduší v těchto prostorech může obsahovat plyny, páry nebo jiné hořlavé látky.

Při výběru vhodného nevýbušného ventilátoru je nutné znát zónu, do které se ventilátor vybírá. Prostory se od sebe odlišují podle toho, co může způsobit výbuch a v jaké míře zde k výbuchu může dojít.

Popis možného provedení dle ČSN EN 13 463-1

například: Ex-nevybusne-prostredi II 2G Ex e II T3

skupina výrobků II
II – zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
kategorie výrobků
2G – ZONA 1 s výbušnou atmosférou tvořenou plyny a parami
3G – ZONA 2 s výbušnou atmosférou tvořenou plyny a parami
ochrana proti vznícení
c – bezpečná konstrukce
podskupina výbušnosti - rozdělení dle ČSN EN 60 079-14
IIB – podskupina IIB, ventilátor s převodem
IIB+H2 – podskupina IIB, ventilátor napřímo
požadovaná teplotní třída
T3 – teplotní třída T3 (< 200 °C), motor v zajištěném provedení
T4 – teplotní třída T4 (< 135 °C), motor s pevným závěrem

Prostory s nebezpečím výbuchu par a plynů (označení G)

  • Zóna 0 - jedná se o prostor, kde je výbušná směs neustále nebo se vyskytuje v dlouhých periodách
  • Zóna 1 - v tomto prostoru může příležitostně výbušná směs vzniknout za běžného provozu
  • Zóna 2 - takto se označují prostory, kde je výskyt výbušné směsi nepravděpodobný a pokud vznikne, tak pouze na krátkou dobu

Prostory s nebezpečím výbuchu prachu (označení D)

Výbuch prachu hrozí nejčastěji v zemědělství nebo tam, kde se zpracovává škrob, mouka, cukr, kakao, barviva, léčiva nebo zde vzniká dřevěný prach. Prakticky se jedná o jakýkoliv prach s výjimkou anorganických látek a solí kovů.

  • Zóna 20 – výbušnou atmosféru zde trvale, dlouho nebo často tvoří oblaka zvířeného hořlavého prachu.
  • Zóna 21 – výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu zde může vzniknout příležitostně při normálním provozu.
  • Zóna 22 – jedná se o prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry. Pokud zde vznikne, pak je to jen na krátké časové období.

Typ ochrany

 Typů ochran je veliké množství, odlišují se od sebe například atmosférami či zónami. Pro názornost uvádíme některé typy ochran:

  • Ex IA - ochranu tvoří jiskrová bezpečnost a používá se pro atmosféru typu G (médium plyn) i D (médium prach). Využívá se v ZÓNA 0, ZÓNA 1, ZÓNA 2, ZÓNA 20, ZÓNA 21 ZÓNA 22
  • Ex IB - jiskrová bezpečnost, která se využívá v atmosféře typu G (médium plyn) i D (médium prach) v ZÓNA 1, ZÓNA 2, ZÓNA 21 a ZÓNA 22
  • Ex ec - zajištění provedení pro atmosféru G (médium plyn) pro ZÓNA 2
  • Ex nA - ochrana typu n, která je vhodná pro atmosféru G v ZÓNA 2

 

Radiální ventilátor

Radiální průmyslové ventilátory jsou určené pro delší vzduchotechnické potrubní trasy s vysokou tlakovou ztrátou. Radiální ventilátory jsou určené pro průmyslové nebo zemědělské aplikace, jako jsou chlazení strojů či výrobků, posklizňové linky, čističky obilí, obilná sila, provzdušňovací jehly nebo pro pneumatickou dopravu. Radiální ventilátory mají vyšší počet lopatek a tlačí vzduch odstředivou silou kolmo na osu otáčení. Mají vyšší tlak a dokáží vzduch přenášet na delší vzdálenosti. 

 

Syntetický kaučuk

Syntetický kaučuk je izolační materiál pro chlazení, vzduchotechniku, klimatizace, rozvody solární technologie, topení, studené i teplé vody nebo se také hojně používá pro zateplování obytných vozidel. Kaučuk je polymerní materiál syntetického původu, vyznačující se velkou pružností, tedy schopností se účinkem vnější síly výrazně deformovat a poté opět zaujmout původní tvar, je to tzv. elastomer. Syntetický kaučuk se vyrábí polymerací. Kaučuková tepelná izolace se dodává v pásech pro tepelné zateplení vzduchotechnických a klimatizačních rozvodů.