Soler & Palau Respiro N - lokální větrací jednotky

Vnitřní mikroklima a lokální decentrální jednotky Soler & Palau Respiro N

Správné větrání ve své základní podstatě zajišťuje výměnu vzduchu ve vnitřních prostorách budov. Vzhledem k tomu, že člověk v interiérech budov stráví většinu svého času, má v tomto ohledu kvalita vnitřního prostředí zásadní vliv na jeho zdraví. Vnitřní mikroklima velmi významně ovlivňuje výskyt alergií, nemocí dýchacích cest a dalších zdravotních problémů. Je obecně známo, že pokud se v budovách neobjevuje nadměrná vlhkost a je současně zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu, je riziko těchto nemocí celkově nízké.

V současné době (s ohledem na požadavek úspor energií a snižování produkce oxidu uhličitého) dosahuje vzduchotěsnost nových i zateplovaných staveb takových parametrů, že přirozené větrání infiltrací je neúčinné. Zateplením a zatěsněním vnějšího pláště vzniká velký problém. Jedná se o problém tzv. nedostatečného větrání, který se projevuje zvýšeným výskytem vnitřní vlhkosti, doprovázený růstem plísní a koncentrace CO2 a celé řady škodlivých toxických látek. Tím se rychle zhoršuje kvalita vnitřního vzduchu. Dochází k množení plísní, možnému poškození stavebních konstrukcí a vzniká prostředí nevhodné pro lidský organizmus. Poslední výzkumy ve světě prokázaly přímou souvislost mezi zdravotními problémy lidí a nedostatečným větráním. 

Za řízené větrání nelze považovat otevírání oken, jelikož tento druh větrání je závislý na venkovních klimatických podmínkách. Okna jsou převážně otevírána, kdy je cítit zápach, tedy pouze v případě silného subjektivního pocitu vydýchaného vzduchu. Bohužel na tyto vjemy (zápach či teplo) se člověk dokáže velice rychle adaptovat a stává se vůči nim netečným, nebo tyto podněty překryje například osvěžovači vzduchu. Největším problémem, v tomto případě není subjektivní pocit člověk, ale zdravotní důsledky způsobené škodlivými látkami (CO2 , VOC - volně organické sloučeniny, formaldehyd apod.), které nejsou vnímány čichem. Nedostatečně větrané prostory jsou velmi často kontaminovány plísněmi, především v místech s vyšší relativní vlhkostí. Nejčastěji se vyskytující plísně způsobují alergie a podílí se též na vzniku nádorových onemocnění.

Přítomnost škodlivých látek v interiéru většinou poznáme až po vzniku zdravotních obtíží (únava, pálení očí, nesoustředěnost, nekvalitní spánek). Látky způsobující alergie (pyly, VOC atd.) se projevují v krátké době a jsou tedy lehce rozeznatelné, na rozdíl od většiny škodlivin, kdy se zdravotní obtíže projeví až po velmi dlouhé době expozice, a to i za 10 až 15 let. Jedná se o dlouhodobé působení toxických a karcinogenních látek.

Zdroje těchto zdraví škodlivých látek se nachází uvnitř interiéru a produkují je v menších koncentracích stavební konstrukce, předměty běžného vybavení bytů a přípravky používané v domácnosti. Mezi nejnebezpečnější látky, které přímo ohrožují zdraví i život, patří toxický oxid uhelnatý (CO), který vzniká při nedokonalém spalování (vytápění, ohřev teplé vody, vaření na plynovém sporáku). Mezi hlavní karcinogeny patří cigaretový kouř, formaldehyd (vybavení bytu, nábytek, stavební konstrukce, barvy, mycí prostředky, tmely, lepidla).

Účinně snížit tyto koncentrace škodlivých látek pod jejich dovolené expoziční limity lze pouze dostatečným větráním. Chceme-li pak snížit energetickou náročnost větrání, musíme použít řízené větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu. V současné době existuje celá řada systémů nuceného větrání. Jejich volba je ovlivněna místní platnou legislativou, normovými požadavky a místními klimatickými podmínkami. Systémy nuceného větrání se navrhují pro minimální nutné zabezpečení přívodu kyslíku (minimální intenzitu výměny vzduchu v prostoru – tzv. trvalé větrání) a pro intenzivnější odvod při nebezpečných koncentracích škodlivin (nárazové, časově omezené větrání).

Jak zajistit kvalitu vnitřního vzduchu bez nadměrné spotřeby energie?

Pomocí řízeného nuceného větrání, u kterého jsou jako hnací síly pro pohyb vzduchu použity ventilátory. Řízené větrání s rekuperací je systém řízeného větrání s výměníkem pro zpětné získávání tepla. Výměník je spolu s ventilátory osazen v kompaktní větrací jednotce. Ta pak zajišťuje nejen neustálý přívod čerstvého vzduchu, odvod kontaminovaného vzduchu, ale i úsporu při vytápění. Vzduch je rekuperačním výměníkem předehříván, a to pouze za cenu provozu jednotky, nikoliv za cenu tepelné energie nebo za cenu její výroby. Rekuperační jednotky se tak starají o příjemné prostředí bez prachu, hluku a pylových alergenů při ideální vlhkosti vzduchu v interiéru.

Decentrální lokální větrací jednotky S&P Respiro N

Pro prostory, do kterých není možné instalovat centrální větrací rekuperační jednotky s rozvodem vzduchotechnického potrubí, byly pro zajištění efektivní výměny vzduchu bez nutnosti klasického větrání otevřenými okny vyvinuty malé decentrální rekuperační jednotky se zpětným získáváním tepla. Tyto malé rekuperační jednotky byly původně určeny pro větrání jedné místnosti a často bývají nesprávně nazývány jako "pokojová či jednopokojová rekuperace" pro decentrální větrání.

Decentrální větrací jednotky Soler & Palau Respiro N jsou malá a levná zařízení  (v porovnání s centrální rekuperační jednotkou) pro větrání se zpětným ziskem tepla s velmi jednoduchou instalací do obvodové zdi větrané místnosti. Pro řízení větrání využívají kombinaci přívodu a odvodu vzduchu po 70 sekundách, přenosu tepla do proudu vzduchu pomocí výměníku tepla a účinné filtrací pomocí filtrů G3 před i za výměníkem. Podle typu použitého výměníku pro zpětný zisk tepla lze lokální jednotky rozdělit na rekuperační (pouze přenos tepla) a regenerační (přenos tepla a vlhkosti).

Centrální rekuperační jednotky jsou osazeny klasickým deskovým nebo trubičkovým výměníkem, dvěma ventilátory (pro přívod a odvod vzduchu) a filtry. Tyto jednotky pracují jako rovnotlaké se současným přívodem a odvodem vzduchu z větrané místnosti. Nepracují tedy s přepínacími větracími cykly jako jednotky s regeneračním výměníkem.

Regenerační jednotky (tzv. přepínací) jsou vybaveny keramickým regeneračním výměníkem, reverzibilním ventilátorem (ten zabezpečuje střídání odvodu a přívodu vzduchu v závislosti na teplotách, proudění a směru cirkulace vzduchu) a filtrací vzduchu. Princip regenerace u těchto jednotek pracuje tak, že při odvodu ohřátého vnitřního vzduchu se teplo spolu s vlhkostí akumuluje ve výměníku a při nasávání venkovního vzduchu se toto teplo uvolňuje a ohřívá čerstvý venkovní vzduch. Tím šetří podstatně energii vytápěcího systému.

V letním období využívají oba typy lokální jednotek princip zpětného získávání tepla opačně. Čerstvý teplejší venkovní vzduch ochlazují na původní pokojovou teplotu.

Lokální decentrální větrací jednotky byly původně určeny pro větrání jedné místnosti, dnes díky využití EC motorů s plynule měnitelnými otáčkami a vývoji automatických systému mikroprocesorového řízení jsou stále více využívány pro řízené větrání celých bytů, rodinných domů či kanceláří. Pro tyto systémy se používá více jednotek a systémů automatického řízení s větracími cykly (střídavými nebo synchronními). Pokud jedna jednotka vzduch přivádí, druhá jej odvádí. Tyto decentrální systémy jsou používány hlavně z důvodů snadné instalace, bez nutnosti potrubních rozvodů a jednoduché údržbě.

V poslední době nastává prudký rozvoj decentrálních jednotek hlavně v Německu a Rakousku. V roce 2018 byla EU vydána studie EwWatt, zabývající se energetickým
hodnocením decentrálních systémů se střídavým provozem. Závěr studie uvádí, že decentrální větrání dosahuje vysoké efektivnosti větrání s účinností zcela srovnatelnou s jinými systémy (např. centrálními).

Jaké jsou výhody decentrálního větracího systému?

 • zajištění řízeného větrání se zpětným ziskem tepla
 • přiváděný vzduch je čerstvý, bez hluku, prachu a průvanu, snížení koncentrace virů ve vnitřním prostředí, řízení vlhkosti
 • výhodné pro odvětrávání radonu
 • vhodné pro novostavby a také pro rekonstruované objekty
 • jednoduchá montáž decentrálních jednotek do obvodové zdi, bez potrubních rozvodů
 • snadná údržba - pouze výměna filtrů a dlouhá životnost
 • víceotáčkové drátové i bezdrátové ovládání, automatické řízení vice jednotek najednou ve smyslu "Master" a "Slave"
 • spolehlivost za jakýchkoliv povětrnostních podmínek
 • úspora energie za vytápění (teplotní účinnost 40 až 90%)
 • tiché bezprůvanové větrání (hlučnost mezi 20 až 40 dB)

 

Varianty lokálních decentrálních větracích jednotek S&P Respiro N:

 • S&P Respiro 100 N - 3-otáčkový ventilátor, ruční ovládání, bezdrátový dálkový ovladač, průměr 100 mm
 • S&P Respiro 150 N - 3-otáčkový ventilátor, ruční ovládání, bezdrátový dálkový ovladač, průměr 160 mm
 • S&P RESPIRO 100 RD N - 3-otáčkový ventilátor, možnost nastavení režimu provozu, bezdrátový dálkový ovladač, vlhkostní čidlo, možnost propojení až 16 jednotek
 • S&P RESPIRO 150 RD N - 3-otáčkový ventilátor, možnost nastavení režimu provozu, bezdrátový dálkový ovladač, vlhkostní čidlo, možnost propojení až 16 jednotek

Provedení lokální decentrální větrací jednotky S&P Respiro 150 PRO:

V automatickém režimu se rekuperační jednotka každých 70 vteřin přepíná mezi odvodem a přívodem vzduchu z / do místnosti. Jednotka je dodávána včetně dálkového ovladače. Jedním ovladačem lze ovládat až 16 jednotek RESPIRO 150 PRO.

Ovladačem lze nastavit následující provozní režimy:

 • Automatický režim – otáčky ventilátoru jsou nastavovány automaticky čidly vlhkosti a intenzity osvětlení (snížený provoz v nočních hodinách), což zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v místnosti
 • Manuální režim – ruční nastavení intenzity provozu - 3 rychlosti, senzory vyřazeny
 • Pohotovostní režim – jednotka se zapne pouze v případě překročení nastavené úrovně vlhkosti

soler-palau-respiro-n

 

#produkty#/respiro-blog/