K čemu se používá požární klapka?

Protipožární klapky, klapky pro odvod tepla a kouře

Požární klapky jsou klasifikovány jako uzávěry v potrubních rozvodech VZT zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech jejich osazení dle ČSN 73 0872. Klapky jako požární uzávěry vykazují dle normy ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 různou požární odolnost v závislosti na způsobu jejich zabudování.

Požární bezpečnost budovy je schopnost stavby maximálně omezit riziko vzniku a šíření požáru. Systém požární bezpečnosti budovy musí být navržen tak, aby se jí nemohl šířit požár a zplodiny z hoření. Zabezpečení budov z pohledu požární bezpečnosti rozdělujeme na aktivní a pasivní.

Aktivní zabezpečení budov

Do skupiny aktivních zabezpečení zahrnujeme použití tzv. požárně bezpečnostních zařízení. Tato zařízení jsou definována vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky MV č. 221/2014 Sb.. Do této skupiny zařízení patří elektrická požární signalizace (EPS), stabilní a polostabilní hasící zařízení (SHZ), automatická protivýbuchová zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla a požární klapky. Aktivní prvky ochrany chrání především životy osob z pohledu šíření požáru a kouře. Tato aktivní zařízení napomáhají bezpečné evakuaci osob z objektu a kvalitnímu provedení hasebního zásahu. Účelem instalace je oddálení nebo úplné potlačení celkového vzplanutí (flashover). Vliv nebo funkce prvků aktivního zabezpečení je důležitá v době rozvoje požáru.

Pasivní zabezpečení budov

Mezi pasivní zabezpečení budov lze zařadit stavební opatření. Tato opatření se týkají členění prostoru budovy do požárních úseků, návrhu únikových cest, požárních nátěrů a ucpávek atd.. Z charakteru pasivních zabezpečení plyne, že jejich funkce nabývá na důležitosti s časem postupně. 

Co jsou to požární klapky? 

Požární klapky jsou bezpečnostní požární uzávěry, které zabraňují šíření požáru a zplodin z hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodu. Je to pasivní požární ochranný systém, který se obvykle instaluje ve ventilačních kanálech, vzduchotechnických systémech nebo v průchodech stěnami a podlahami.

Funkce požární klapky je jednoduchá. V běžném provozu je klapka otevřená, umožňující volný průchod vzduchu. Pokud však dojde k požáru, klapka automaticky uzavře a zabraňuje tak šíření ohně a kouře do jiných částí budovy nebo kanálů. To pomáhá minimalizovat riziko šíření požáru a umožňuje evakuaci osob do bezpečí.

Požární klapky mohou být aktivovány různými způsoby. Některé klapky reagují na zvýšení teploty (tepelná tavná pojistka), přičemž se uzavřou při dosažení určité teploty ohně. Jiné klapky mohou být ovládány ručně nebo pomocí servopohonů se zpětnou pružinou a termoelektrickým aktivačním zařízením, které identifikují přítomnost kouře nebo zvýšené teploty.

Je důležité pravidelně udržovat a kontrolovat požární klapky, aby zůstaly funkční a spolehlivé. Pravidelná údržba a inspekce zajišťují, že klapky budou správně reagovat v případě požáru a budou plnit svou ochrannou funkci.

Protipožární klapky je možné instalovat v následujících typech konstrukcí:

  • v tuhé stěnové nebo stropní konstrukci
  • v lehké sádrokartonové stěně
  • mimo požárně dělící příčku s požární izolací vzduchotechnického potrubí mezi klapkou a dělící příčkou podle předpisu výrobce
  • montáž v tzv. baterii, tento způsob instalace je možný, pokud požární klapka byla pro tento způsob instalace konstruována a testována

Nejčastější provedení ovládání požárních klapek:

  • s tepelnou tavnou pojistkou bez možnosti signalizace polohy listu klapky (například FDR-3G H0)
  • s tepelnou tavnou pojistkou s možností signalizace polohy listu klapky (například FDR-3G  H2)
  • se servopohonem a signalizací polohy listu klapky, pohon klapky je ovládán napětím 24V nebo 230V (například FDR-3G B230T)

Protipožární klapky s mechanickým ovládáním

Provedení požárních klapek s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty +72°C uvede do činnosti uzavírací zařízení. Do teploty +70°C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení.

pozarni-klapka-manualni

Požární klapky se servopohonem

Požární klapky jsou požární uzávěry vzduchotechnického potrubí vyrobené tak, aby list klapky na základě mechanického, teplotního nebo elektrického impulzu uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a kouře. Požární klapky pro kruhové a hranaté potrubí jsou certifikované podle normy ČSN EN 15650, testované podle ČSN EN 1366-2 a klasifikované podle normy ČSN EN 13501.3.

pozarni-klapka-servopohon

Požární stěnové uzávěry

Lamelové požární klapky jsou pouze v motorickém provedení se servopohonem a mají tyto dvě základní použití:

■ Použití jako požární uzávěr bez navazujícího vzduchotechnického potrubí s krycími mřížkami pro uzavření ventilačních otvorů v požárně dělících stěnách, konstrukcích, výtahových a jiných šachet, kabelových a jiných kanálů, zabraňující šíření tepla a zplodin hoření.

■ Použití jako lamelová požární klapka s navazujícím vzduchotechnickým potrubím z obou stran (bez mřížek) nebo s potrubím na jedné straně (1x mřížka) zabraňující šíření tepla a zplodin hoření tímto potrubním systémem.

V případě zasažení klapky požárem dojde automaticky, popř. dálkově, k uzavření klapky a tím zabránění šíření požáru z jednoho požárního úseku do druhého. Listy klapky uzavírají samočinně průchod vzduchu pomocí zpětné pružiny servopohonu. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení stisknutím resetovacího tlačítka nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listů je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a klapku neprodyšně uzavře. Klapky nejsou vybaveny revizním otvorem. V případě použití jako požární klapka pro snadnou údržbu a revizi musí být klapky opatřeny navazujícím inspekčním dílem, který bude instalován přímo za klapkou.

pozarni-stenovy-uzaver

Požární manžety

Požární manžety K-Flex K-Fire Collar jsou určeny k montáži kolem plastových trubek v místě průchodu požárními příčkami. Během požáru se intumescentní materiál uvnitř límce rozšiřuje, stlačuje změkčenou trubku a vyplňuje výsledný otvor, čímž se zachová požární integrita a izolační vlastnosti podlahy nebo stěny.

pozarni-manzety

Nejprodávanější protipožární klapky na našem e-shopu:

Mandík FDMR - kruhová požární klapka
Mandík FDMA / FDMB - čtyřhranná požární klapka
Brofer BTT - kruhová požární klapka
Brofer MDF - čtyřhranná požární klapka
Systemair FDR-3G - kruhová požární klapka
Systemair FDS-3G - čtyřhranná požární klapka